سفالکده مونس

سفالکده مونس

ظروف‏ ‏سفالی‏ ‏میناکاری‏ ‏شده‏ ‏صدرصد‏ ‏کاردست قابل شست وشو